Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Бюджет 2014 на Община Белене бе обсъден публично

Публичното обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене към 31.12.2014 година се състоя на 15 юли в зала 26 на общинската администрация. Директорът на дирекция „Бюджет и финанси” Елена Маринова направи кратко представяне пред аудиторията на Бюджет 2014, като направи сравнения и с предходни години.
„Бюджет 2014 е най-големият бюджет на Община Белене досега, с най-много инвестиции и капиталови разходи, с най-много усвоени проекти и реализирани дейности в полза на хората в общината. Един социален бюджет, с най-висок относителен дял на разходите за образование, здравеопазване, социални дейности и култура през последните години”, заяви Кметът на община Белене Момчил Спасов.
Бюджет 2014 е на стойност 7 324 347 лева. Кметът поясни, че по проекти са привлечени допълнително над 15 млн. лева през годината – за канализация, водопровод, улици, спортни обекти, здравни заведения, читалища и др. Към края на 2014 година Общината е приключила с по-малко неплатени задължения, в сравнение с 2013 и 2012 години. Най-големият собствен приход си остава такса битови отпадъци – 629 хил. лв., които се използват целево за сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на улици и поддържане на депата за твърди битови отпадъци. Таксите, които се събират, са разходоориентирани – т.е. приходите от услугите, които предоставя общинска администрация, не надвишават разходите за тяхното предоставяне. Приходите от данък върху превозните средства са 143 хил. лв., а всички данъчни приходи – 464 хил. лв., което не е достатъчно за асфалтиране дори на една улица. Само основният ремонт на входната артерия би струвал около 2 млн. лв., ул. „Ф. Дечев” – над 1 млн., ул. „Ал. Стамболийски” в участъка от административната сграда на НЕК до ул. „Г. С. Раковски” – над 300 хил. лв. Общината финансира допълнително от собствени приходи и републиканска субсидия детските градини, детска млечна кухня, болницата, спортните клубове, читалищата, пенсионерските клубове, клуба на хората с увреждания, уличното осветление и т.н.
„През текущата 2015 година се очаква спечелените проекти да са на рекордна стойност - около 50 млн. лева. Това нарежда Община Белене сред водещите в страната за програмен период 2007-2013 г.”, каза още Момчил Спасов. Той посочи, че вече се приемат предложения за Бюджет 2016 година и покани всеки жител на общината да подаде своите идеи по темата в общинската администрация.

Ралица Господинова

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Решения на Общински съвет гр. Белен

Прочети повече за Решения на Общински съвет гр. Белене - 19 Юли 2013 година Решение № 49 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124 „а”, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на Проект за ПУП-ПРЗ и РУП със силуетен план на квартали 43 и 164 по план...

Решения на общински съвет - Белене

Прочети повече за Решения на общински съвет - Белене Решение № 50 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 12, т. 4 от Наредба № 6 за условията и реда за упражняване на правата на собст...