Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Конкурс за работни места в ДПП "Персина"

МЗХ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ПЕРСИНА”

5930 Белене, ул. „Персин” № 5, тел./факс 0658/ 3 26 84, www.persina.bg; persina@abv.bg

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Специалист” в Дирекция на Природен парк „Персина”

Брой места: 3

Кратко описание на длъжността: Подпомагане и осигуряване на дейностите на ДПП „Персина” за постигане целите на организацията и прилагането на режимите, нормите и условията, произтичащи от Закона за защитените територии, Закона за горите, Закона за биологичното разнообразие, Заповедта за обявяване Дирекцията на парка, Плана за управление на парка и Правилника за вътрешния трудов ред.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образование - средно;

Професионален опит - не се изисква;

Умения за работа с компютър;

Владеене на английски език.

Минимална основна месечна заплата, определена за длъжността - 300 (Триста) лева.

Начин за провеждане на конкурса:

Писмен тест по теми;

Събеседване по теми:

защитени територии; защитени зони; План за управление на ПП „Персина”; планиране, проектиране; визия за развитие на природния парк, структурни фондове, оперативни програми, ОПОС, гори и ползване на парковата територия; обществени поръчки; бизнес кореспонденция; английски език.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за участие в конкурса (свободен текст);

Копие от документ за самоличност;

Копие от диплома за завършено образование;

Копие от трудова, служебна или осигурителна книжка;

Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

Автобиография (СV);

Други документи - референции, придобити квалификации, езици, публикации и др.

Забележка: Копията на документите се заверяват от лицето с „Вярно с оригинала” и подпис.

Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени в Административната сграда на ДПП „Персина”, ул. „Персин“ № 5, гр. Белене. Краен срок за подаване на документите от кандидатите: 14 февруари 2013 година, 16:00 часа.

Писменият тест ще се проведе:

В Дирекция на Природен парк „Персина” на адрес: гр. Белене, ул. „Персин” № 5 от 10:00 часа на 15 февруари 2013 година. Класираните кандидати на първите десет места ще бъдат допуснати до събеседване.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Интернет страницата на ДПП „Персина” - www.persina.bg и в Дирекцията на Природен парк „Персина” на адрес: гр. Белене, ул. „Персин” № 5 .

Длъжностна характеристика и „Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин…“ е публикувана на сайта www.persina.bg.

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

наемам

Прочети повече за наемамтърся апартамент или гарсонера под наем. За контакт 0878 751 840 - валентин ...

Търся грамофонни плочи

Прочети повече за Търся грамофонни плочиАко някой има грамофонни плочи и се чуди какво да ги прави може да ми ги даде. Ако ще ме питате "колко пари даваш" по-добре не ме питайте, все пак не става въпрос за килограм домати или крас...