Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Мерки за предотвратяване на наводнения в гр. Белене

Напредък на дейностите по Договор BG161PO001/4.1-04/2010/027.

В изпълнение на договора по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, към настоящия момент Община Белене е провела по график почти всички планирани процедури по Закона за обществените поръчки, в т.ч. за подбор на консултанти, изпълнител на строителните дейности, за строителен надзор и авторски надзор. Предстои обявяване на обществена поръчка за одит на проекта. Тези процедури са в рамките на одобрените дейности по подписания на 01.06.2011 г. договор, чиято продължителност е 24 месеца и ще приключи в края на м. Май 2013 г. Изпълнител на строително-ремонтните дейности е „Химремонтстрой” АД. Откриването на строителната площадка се проведе на 23.11.2012 г., в присъствието на всички заинтересовани страни. Подписа се Протокол-образец 2 за определяне на строителна линия и ниво на строежа.

С планираните дейности ще се извърши отнемане на неравности по десния бряг на р. Дунав, тампониране на неизползван канализационен колектор за отвеждане на дъждовни води на града, надграждане на два ниски подхода към реката, както и защитното съоръжение (дига) в долния североизточен район на гр. Белене, който е потенциално опасен от заливане при високи води на р. Дунав.

Ще припомним, че целта на проекта е чрез реконструкция и ремонт на част от съществуващата инфраструктура да се предотвратят рисковете и щетите за здравето, живота и имуществото на населението, предизвикани от наводнения в североизточната и централна част на гр. Белене. Предвиждат се още технически мероприятия като отнемане на неравности и поставяне на укрепващи габиони на водния откос на десния бряг на р. Дунав и повдигане нивото на дигата до кота 26,50 м. Така ще се избегне опасността от заливане на крайречните квартали в североизточната част на град Белене. Планира се и извършване на разширение на съществуващата дига/бряг средно с 1,0 метър. Общата стойност на проекта е 696 679,74 лв. (в т.ч. от ЕФРР и националния бюджет 694 179,74 лева). Община Белене ще осигури собствени средства за успешното изпълнение на проекта (съфинансиране) в размер на 37 209 лева.

 

Маргарита Перникова, гл. експерт „РУП” при Община Белене

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Таблица от Националния референдум з

Прочети повече за Таблица от Националния референдум за община Белене ...

Фотооко

Прочети повече за Фотооко Това е пространството през вход Б на блок 3/77 в Белене. Живеещите в него сами са превърнали тревните площи пред входа си в по-красиво място! Дано примерът им се последва от повече жители на града ...