Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Мерки за предотвратяване на наводнения

В изпълнение на договора по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, към настоящия момент Община Белене почти финализира своя проект: „Мерки за предотвратяване на наводнения в гр. Белене” - BG161PO001/4.1-04/2010/027, като всички дейности по изпълнение на строителството са приключили в срок.

Държавна приемателна комисия прие обекта на 28.02.2013 г. и подписа Протокол образец 16. На 06.03.2013 г. е издадено Разрешение за ползване (РП) № СТ-05-397 от 06.03.2013 г. на ДНСК.

С дейности по проекта се извърши отнемане на неравности по десния бряг на р. Дунав, тампониране на неизползван канализационен колектор за отвеждане на дъждовни води на града, надграждане на два ниски подхода към реката и 750 метра защитно съоръжение (дига) в долния североизточен район на гр. Белене, който е потенциално опасен от заливане при високи води на р. Дунав. Бяха поставени и 368 броя габиони. Ще припомним, че целта на проекта беше чрез реконструкция и ремонт на част от съществуващата инфраструктура да се предотвратят рисковете и щетите за здравето, живота и имуществото на населението, предизвикани от наводнения в североизточната и централна част на гр. Белене. Изпълнени са предвидените технически мероприятия, като отнемане на неравности и поставяне на укрепващи габиони на водния откос на десния бряг на р. Дунав и повдигане на нивото на дигата. Така, както е видно в настоящия момент, се избягва опасността от заливане на крайречните квартали в североизточната част на град Белене.

Договорът беше подписан на 1 юни 2011 г. и приключва в края на м. май 2013 г. Общата стойност на проекта е 591 334,90 лв. (в т.ч. от ЕФРР 443 134,19 лева и съфинансиране от националния бюджет 52 133,40 лева). Община Белене осигури собствени средства за успешното изпълнение на проекта - съфинансиране в размер на 96 066 лева.

Маргарита Перникова, нач. отдел „Социално-икономическа политика и финансиращи програ

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Проект "Обществени трапезарии" - 20

Прочети повече за Проект "Обществени трапезарии" - 2012/2013 На територията на община Белене отново стартира национален проект „Обществени трапезарии”, който ще обхване периода 1 октомври 2012 година - 30 април 2013 година. Целта е през тежкия зи...

Пета среща по "Коменски" за ОДЗ "Б

Прочети повече за Пета среща по "Коменски"  за ОДЗ "Бодра смяна"   Поредната визита по проект „Европа през погледа на децата” на Секторна програма „Коменски” бе осъществена от 15 до 20 октомври в Полша. В нея участваха главен учи...