Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Над 70 милиона лева европейски пари за Община Белене до 2012 година

- Г-н Спасов, по кои оперативни програми работи в момента Община Белене?

- Знаете, че има седем оперативни програми. Общините могат да бъдат ползватели на средства по четири от тях. Община Белене работи и по четирите възможни, както и по Програмата за развитие на селските райони и по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България.

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" В МОМЕНТА ИЗПЪЛНЯВАМЕ ДВА ПРОЕКТА

Първият е по мярка 3.1. - Подкрепа за развитие на туристическите атракции. Наименованието на проекта е "Димум - античната митница на Мизия". Проектът е на стойност над 1 800 000 лева. Предстои реставрация, консервация и експониране на част от западните стена и кула, които се намират до Дирекция на Природен парк „Персина”, както и на част от южната крепостна стена, която се намира в двора на ОУ „Васил Левски”. По проекта ще се ремонтира пътя до западната крепостна стена, който включва част от улица „България”, площад „Папа Йоан Павел II”, където ще се изгради кръгово кръстовище, и улица „Персин”. Освен това, по проекта е предвидено обучение на пет екскурзовода, които ще помагат на гостите и туристите, посещаващи Белене и желаещи да разгледат тази част от града ни. Ще бъдат издадени информационни брошури и дипляни, ще се изработят интернет страница, DVD филм, диорамен макет, които ще показват как е изглеждала крепостта и може би най-атрактивното - 3D възстановка на крепостта и копие на намерената на о. Персин златна купа с букели. Всичко това ще се случи до края на месец юни 2013 година.

Със същия срок на изпълнение е и другият проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, по който работим. Той е насочен към разширяване и надграждане на общинската дига в североизточната част на град Белене. Това са над 800 метра в най-ниската точка в града. Строителните дейности трябваше вече да са започнали, но класираният на второ място кандидат обжалва процедурата по ЗОП. Предстои Комисията по защита на конкуренцията да се произнесе, като се надяваме решението да е в полза на Общината, за да стартират дейностите по този проект, който е на стойност около 800 000 лева.

ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ИЗПЪЛНЯВАМЕ ПРОЕКТ ЗА НАД 5 500 000 ЛЕВА

Проектът се нарича "Рехабилитация на общински пътища и частичен ремонт на читалищата на територията на община Белене". Ще рехабилитираме три общински пътя - пътя от отбивката на път Свищов-Белене към Татари и Петокладенци, както и двата така наречени околовръстни пътя на Белене - единият е в източна посока от входа на града до пътя за АЕЦ, а другият  - в западна и северна (от първия жп прелез до сградата на Държавното горско стопанство). Предвиден е и ремонт на четири от читалищата в кметствата на Белене. С общински средства вече е ремонтирано читалището в с. Бяла вода, а сега предстои ремонт на читалищните сгради в останалите малки населени места. Процедурата за избор на изпълнител ще стартира до няколко седмици. Срокът на проекта е 30 месеца, но аз се надявам, че той ще бъде изпълнен за много по-кратко време.

Община Белене продължава да изпълнява още един проект по Програмата за развитие на селските райони - мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”. Предвиждаме залесяване на над 100 дка в землищата на с. Деков, Кулина вода и Татари за около 100 хиляди лева.

РАБОТИМ И ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА"

Проектът е с наименование „Комплексна техническа помощ за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в град Белене”. Вече имаме завършен технически проект, който има почти всички съгласувания с нужните институции. На финалната права на този проект сме.

ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2007-2013 РАБОТИМ МНОГО АКТИВНО С НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ ОТ РУМЪНСКА СТРАНА

Един от съвместните ни проекти е свързан със закупуване на оборудване за справяне с извънредни ситуации, причинени от природни бедствия. Имаме вече сключен договор с доставчик на снегорин и водоноска - това са две големи машини, които ще позволят на Общината в зимните месеци да изпълнява по-добре задълженията си по снегопочистване и се надяваме да се почувства още тази зима. Водоноската е предвидена така, че да може да се използва и като снегорин. По същия проект е предвидено да се закупят ел. генератори за аварийно захранване, които ще се използват в сградата на общинската администрация, Медицински център "Белмедик" и в болницата, товарен автомобил, две лодки, противогази, водолазно оборудване, моторни водни помпи и други.

По друг проект, по който работим с румънските ни партньори, ще закупим система, която ще даде възможност на всеки гражданин на Белене денонощно да следи в реално време параметрите на атмосферния въздух.

Завършваме и пет проекта за предпроектно проучване на три общински пътя, подобряване работата на общинската администрация и изработване на съвместна трансгранична програма за развитие на пътната инфраструктура.

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" ИЗПЪЛНЯВАМЕ НЯКОИ СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ

По проект „Нов избор - развитие и реализация”, преминават на обучение и се назначават на трудов договор безработни лица за срок до 1 година. Назначени са или предстои да бъдат назначени 125 души в различни специалности. По регионалната програма за заетост са назначени 20 човека. Продължаваме да работим по проект „Обществена трапезария”, по който досега осигурихме топъл обяд на над 770 човека в нужда. По проект, в партньорство с Дирекция „Социално подпомагане”, 30 асистента обслужват същия брой потребители на социалната услуга „Личен асистент”.

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" в партньорство с други общини вече приключихме два проекта за над 900 000 лв., свързани с проучване и обмен на добри практики в работата на общинските администрации и създаване на партньорски мрежи.

- Това бяха проектите, по които в момента работите? А имате ли нови разработени?

- Имаме не само разработени, но и одобрени. Може да е похвалим, че през последните дни бяха одобрени три проекта с участие на Община Белене. Най-атрактивният е финансиран от Националния доверителен екофонд. Вече имаме подписан договор за проект на стойност над 920 000 лева, по който тепърва предстои да започнем да работим. По него е предвидено извършване на енергоспестяващи мерки за сградите на три важни институции на територията на град Белене - Медицински център "Белмедик", Многопрофилната болница за активно лечение и Народно читалище "Христо Ботев - 1982". В тях ще се извърши подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени и покрив, както и някои дейности, свързани с инсталациите в сградите. В здравните заведения отоплителните инсталации ще бъдат подменени с котли на пелети, които са възобновяеми енергийни източници. Срокът за изпълнение на този проект е 9 месеца.

Община Белене, като партньор, спечели проект по Оперативна програма „Регионално развитие” по операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, заедно с Община Свищов и Община Ценово. Съвместно с колегите ще работим за развитието на една обща туристическа дестинация в областта на природното, историческото и културното наследство. Над 472 000 лева е стойността на този проект.

В Зелено училище ще бъде превърната общинската сграда на остров "Магареца". Това ще се случи по проект с водеща организация Дирекцията на Природен парк „Персина” по Оперативна програма „Околна среда”. Предвидени са 800 000 лева за проектиране, основен ремонт и оборудване.

В процес на оценка са и проекти, с които Община Белене кандидатства за финансиране за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в град Белене, регионално депо за отпадъци, ремонт на улици и междублокови пространства, изграждане на спортна инфраструктура, предоставяне на социални услуги.

- Трудности срещате ли в работата си по кандидатстването по всички тези Оперативни програми?

- Всяка Оперативна програма има различни правила, чието спазване се контролира изключително стриктно. Няма единно тълкуване на контролните органи по различните казуси в процеса на възлагане на процедурите за избор на изпълнител по ЗОП. Все още се случва управляващите органи да не спазват определените срокове за предварително или последващо одобряване на тръжните документации, подписване на анекси към договорите за финансиране или извършване на плащане. Проблем е и малкият бюджет на общината, който е около 5,5 милиона лева. Често сме длъжни да съфинансираме проектите, които изпълняваме в рамките на до 15%. Европейските пари идват след свършена и разплатена работа, а това налага да се ползват и оборотни средства, както от бюджета на Общината, така и да се търси финансиране от други източници - фонд „ФЛАГ”, банки и др. Имаме нужда и от подобряване на административния капацитет.

Тук е мястото да благодаря на колегите от отдела за разработване и управление на проекти, финансово-счетоводния отдел, общинска техническа служба, обществени поръчки и всички други, които се включват в управлението на спечелените от Община Белене проекти. Всички те влагат много време, желание, енергия и упоритост, приемат всеки проект като предизвикателство и това до голяма степен е гаранция за крайния успех, защото желанието на всички ни е да подобрим видимо качеството на живот на хората в община Белене.

Разговаря Ралица Господинова

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Нова инициатива за АЕЦ "Белене" от

Прочети повече за Нова инициатива за АЕЦ "Белене" от кмета на крайдунавския град Петър Дулев Организиране на Международен форум около 20 януари 2013 година (дни преди датата за референдум) по темата АЕЦ „Белене”, предлага Кметът на крайдунавския град Петър Дулев. Съгласие за уч...

Митинг на гражданско сдружение &quo

Прочети повече за Митинг на гражданско сдружение "РИЛА" Гражданско движение "РИЛА - Референдума - Истина и Легална Алтернатива" е подсигурило още три автобуса за събота 17.11.2012 год., които ще тръгнат в 07, 00 часа от спирката пред сградата ...