Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Община Белене обявява публичен търг с тайно наддаване

Община Белене обявява публичен търг с тайно наддаване за:
І. Продажба на общински земеделски имоти в землището на с. Кулина вода, община Белене с ЕКАТТЕ 40573
ІІ. Продажба на общински недвижим имот, съставляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03366.602.176.2.3 по кадастралната карта на гр. Белене - общинско жилище с площ 78,62 кв.м, избено помещение № 6 със ЗП - 10,02 кв.м и 4,861% ид.ч. от общите части на сградата в гр. Белене, ул. „Иван Вазов” № 4, жил. бл. ЗКПМ, вх. А, ет. 1, ап. 3, УПИ І, стр.кв. 47.
НТЦ - 23 540,0 лева без ДДС.
ІІІ. Отдаване под наем на общински недвижими имоти, както следва:
1. За срок от 10 (десет) стопански години за периода 2015-2025 стопански години включително, на общински земеделски имоти в землището на гр. Белене с ЕКАТТЕ 03366
2. За срок от 10 (десет) години от датата на сключване на договора на общински недвижими имоти, както следва:
2.1. Помещение (Канцелария № 8) с южно изложение с полезна площ 13,76 кв.м, съставляващо част от втори етаж на административно-търговска сграда на два етажа в с. Татари, УПИ ХІІІ-241, стр.кв. 32.
НТЦ - 69,00 лева/месец без ДДС.
2.2. Помещение (Канцелария № 9) със северно изложение с полезна площ 11,40 кв.м, съставляващо част от втори етаж на административно-търговска сграда на два етажа в с. Татари, УПИ ХІІІ-241, стр.кв. 32.
НТЦ - 57,00 лева/месец без ДДС.
2.3. Реална част с площ 20,295 кв.м от общински имот - Масивна сграда Автоспирка, цялата със ЗП - 58,00 кв.м и Масивна тухлена сграда (тоалетна) със ЗП - 6,0 кв.м в с. Татари, УПИ Х, стр.кв. 37.
НТЦ - 132,00 лева/месец без ДДС.

Публичният търг ще се проведе на 05.08.2015 г. (сряда), а при неявяване на кандидати - на 12.08.2015 г. (сряда), от 14.30 часа в зала № 26 на Административната сграда на Община Белене.
Оферти с депозити за участие в публичния търг в размер на 10% от НТЦ за всеки от обектите поотделно, запечатани в непрозрачен плик, ще се приемат до 16.30 часа на 04.08.2015 г. (вторник), съответно до 16.30 часа на 11.08.2015 г. (вторник), в деловодството на Община Белене - стая № 10, след заплащане на същите по сметка (IBAN): BG61 STSA 9300 3359 4547 00, BIC: STSA BGSF в „Банка ДСК” ЕАД.
Цената на тръжните документи е 100,00 лева с включен ДДС общо за обектите по точка І, 100,00 лева с включен ДДС за обекта по точка ІІ, 60,00 лева с включен ДДС общо за обектите по точка ІІІ.1 и 60,00 лева с включен ДДС поотделно за всеки от обектите по точка ІІІ.2 и те могат да се получат до 16.00 часа на 04.08.2015 г. (вторник), съответно до 16.00 часа на 11.08.2015 г. (вторник), в стая № 15, след заплащане на същите по сметка (IBAN): BG74 STSA 9300 8459 4547 00, код за вид плащане 44 80 07, BIC: STSA BGSF в „Банка ДСК” ЕАД.
При отказ за подписване на Договор от спечелилите участници, внесените депозити не се възстановяват.
Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжни книжа, с представител на Общината.
За допълнителна информация - тел.(0658) 3-10-61 - инж. Пламен Петров.

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Споделена радост

Прочети повече за Споделена радост Ден на щастие и радост бе датата 12 септември 2015 година за семейството и близките на Миглена и Светослав Врайкови - роди им се момиче в 9.52 часа! Кръстиха я Ема. Младата госпожица се появи на бя...

Още един неучебен ден за СОУ "

Прочети повече за Още един неучебен ден за СОУ "Димчо Дебелянов" Утре 10.01.2013 (Четвъртък) ще бъде поредният неучебен ден  за СОУ "Димчо Дебелянов" поради проблеми с парното отопление. ...