Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

О Б Я В А

Община Белене обявява публичен търг с тайно наддаване за:
1. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински терен с площ 6,0 кв.м за разполагане на преместваемо съоръжение - Павилион №1 в гр. Белене - ЦГЧ, ул. „Иван Вазов” (до сградата на бившето АПК - югозапад), стр. кв. 47 по плана на града, за развиване на търговска дейност.
Начална тръжна цена (НТЦ) - 18,00 лева/ месец.
2. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години за периода 2015-2025 стопански години, включително на общински земеделски имоти в местността „Лунгата” по кадастралната карта на гр. Белене, както следва:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 03366.517.48 с площ 42,361 дка (42361,0 кв.м) с Начин на трайно ползване (НТП) - Рибарник.
Начална тръжна цена (НТЦ) - 2542,00 лева/ стопанска година.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 03366.517.52 с площ 0,314 дка (313,74 кв.м) с НТП - Дига.
Начална тръжна цена (НТЦ) - 19,00 лева/ стопанска година.
2.3. Поземлен имот с идентификатор и 03366.517.53 с площ 0,870 дка (869,51 кв.м) с НТП - Рибарник.
Начална тръжна цена (НТЦ) - 53,00 лева/ стопанска година.

Публичният търг ще се проведе на 18.02.2015 г. (сряда), а при неявяване на кандидати - на 25.02.2015 г. (сряда) от 14.30 часа в зала №26 на Административната сграда на Община Белене.
Оферти с депозити за участие в публичния търг в размер на 10 % от НТЦ за всеки от обектите, запечатани в непрозрачен плик, ще се приемат до 16.30 часа на 17.02.2015 г. (вторник), съответно до 16.30 часа на 24.02.2015 г. (вторник) в деловодството на Община Белене - стая №10, след заплащане на същите по сметка (IBAN): BG61 STSA 9300 3359 4547 00, BIC: STSA BGSF в „Банка ДСК” ЕАД.
Цената на тръжните документи е 50,00 лв. с включен ДДС за обекта по точка 1 и 50,00 лв. с включен ДДС общо за обектите по точка 2. Документите могат да се получат до 16.00 часа на 17.02.2015 г. (вторник), съответно до 16.00 часа на 24.02.2015 г. (вторник) в стая №15, след заплащане на същите по сметка (IBAN): BG74 STSA 9300 8459 4547 00, код за вид плащане 44 80 07, BIC: STSA BGSF в „Банка ДСК” ЕАД.
При отказ за подписване на Договор от спечелилите участници внесените депозити не се възстановяват.
Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжни книжа, с представител на Общината.
За допълнителна информация - тел.(0658) 3-10-61 инж.Пламен Петров. 

КМЕТ:________________
           /Момчил Спасов/

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Белене иска креди от 1 150 000 лева

Прочети повече за Белене иска креди от 1 150 000 лева от ФЛАГ Община Белене възнамерява да кандидатства за заем от Фонд „ФЛАГ” в размер на 1 150 000 лева. Идеята бе публично обсъдена в зала 26 на административната сграда на 6 февруари. Средствата ...

Решения на Общински съвет гр. Белен

Прочети повече за Решения на Общински съвет гр. Белене - 29 Октомври 2012 Решение № 104 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 44 от Наредба № 10 на ОбС за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет: 1. Извършва актуализация по бюджета на Общин...