Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

ПОВИШАВАТ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ

На 20.01.2015 г. в Община Белене стартира обучениe по „Практически английски език, съгласно Общата европейска езикова рамка”. Дейността е в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.
Проектът „Община Белене с нов темп в новия програмен период” е на стойност 27 415,00 лева, като 85% от финансирането е предоставено от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ) и 15% от националния бюджет на Република България, с продължителност 12 месеца от датата на подписване на договора (13.10.2014 г.).
Общата цел на проекта е подобряване работата и ефективността на общинската администрация, чрез повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на служителите от Община Белене. Постигането на специфичните цели ще допринесе за развиване на ключови компетенции за подобряване и регулиране на икономическата среда.
През различните одобрени за финансиране обучения, насочени към подобряване на капацитета и уменията за регулиране на бизнес средата, ще преминат експерти и специалисти от Община Белене. Вече стартира обучението на 10 експерти и специалисти по „Практически английски език, съгласно Общата европейска езикова рамка”, който е с продължителност 120 часа. Предстои провеждането и на обучения по следните теми: „Административно регулиране и подобряване на бизнес средата”; „Стрес мениджмънт”; Управление на конфликти”; „Управление и мениджмънт”. В различните обучения ще бъдат обхванати общо 50 експерти и специалисти от общинската администрация (обща и специализирана). 
Кметът на Община Белене, заместник-кметът, кметове на кметства и кметски наместници ще преминат обучение в Института по публична администрация- София на тема: „Административно регулиране и подобряване на бизнес средата”.
Текущото повишаване на квалификацията на всички общински служители ще допринесе за по-висока ефективност и активност в работата им в динамично променяща се среда.
Маргарита Перникова,
ръководител проект

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

Прочети повече за БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС Искам да изкажа моите най-искрени благодарности на човека със златно сърце - Д-р Фичев, и неговия екип-дежурни в Бърза помощ: медиците Елка Пироева и Катя Кунова, за професионалната им намеса при с...

СНЕЖКОВЦИ

Прочети повече за СНЕЖКОВЦИ В профила на ДН във Фейсбук ви провокирах, ако сте направили снежен човек, да ми изпратите негова снимка. Снимката, събрала най-много харесвания, щеше да излезе в хартиения вариант на вестника. Бла...