Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

ПОВИШАВАТ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ

На 20.01.2015 г. в Община Белене стартира обучениe по „Практически английски език, съгласно Общата европейска езикова рамка”. Дейността е в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.
Проектът „Община Белене с нов темп в новия програмен период” е на стойност 27 415,00 лева, като 85% от финансирането е предоставено от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ) и 15% от националния бюджет на Република България, с продължителност 12 месеца от датата на подписване на договора (13.10.2014 г.).
Общата цел на проекта е подобряване работата и ефективността на общинската администрация, чрез повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на служителите от Община Белене. Постигането на специфичните цели ще допринесе за развиване на ключови компетенции за подобряване и регулиране на икономическата среда.
През различните одобрени за финансиране обучения, насочени към подобряване на капацитета и уменията за регулиране на бизнес средата, ще преминат експерти и специалисти от Община Белене. Вече стартира обучението на 10 експерти и специалисти по „Практически английски език, съгласно Общата европейска езикова рамка”, който е с продължителност 120 часа. Предстои провеждането и на обучения по следните теми: „Административно регулиране и подобряване на бизнес средата”; „Стрес мениджмънт”; Управление на конфликти”; „Управление и мениджмънт”. В различните обучения ще бъдат обхванати общо 50 експерти и специалисти от общинската администрация (обща и специализирана). 
Кметът на Община Белене, заместник-кметът, кметове на кметства и кметски наместници ще преминат обучение в Института по публична администрация- София на тема: „Административно регулиране и подобряване на бизнес средата”.
Текущото повишаване на квалификацията на всички общински служители ще допринесе за по-висока ефективност и активност в работата им в динамично променяща се среда.
Маргарита Перникова,
ръководител проект

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Община Белене въвежда система за ра

Прочети повече за Община Белене въвежда система за разделно събиране на отпадъци След проведени срещи и разговори с „Екоколект” АД в края на 2013 г., Община Белене сключи договор за сътрудничество за развиване на системата за разделно събиране на отпадъците от опако...

Най-съвременен препарат против зале

Прочети повече за Най-съвременен препарат против заледяване и хлъзгане за пешеходните зони в Белене Иванка Куркова, началник-отдел „Екология, озеленяване и чистота” в Община Белене: „ПРИ СНЕГОВАЛЕЖ С НАТРУПВАНЕ НАД 10 см ТЕХНИКАТА СЕ ПРИВЕЖДА В ДЕЙСТВИЕ” Тази зима пеше...