Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Преразглеждат отстраняването на Стефан Николов от Общински съвет - Белене

Заповед № РД 29-19 гр. Плевен 30.09.2013г.

На основание чл. 32, ал.1 и ал.2 чл. 31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал.4 и ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; Връщам за ново обсъждане в Общински съвет - Белене като незаконосъобразно: Решение №69 по Протокол №11 от 20.09.2013г. на Общински съвет - Белене, с което на основание чл. 24, ал.3, т.2 от ЗМСМА, поради системно неизпълнение на задълженията си по чл. 25 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 1 от неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация прекратява предсрочно правомощията на Председателя на Общински съвет - Белене г-н Стефан Илиев Николов.

Мотивите за това са следните:

Решение №69 на Общински съвет - Белене е прието в нарушение на разпоредбата на чл. 24, ал.3 от ЗМСМА. В решението е посочена като причина за предсрочното прекратяване системното неизпълнение на задълженията от страна на председателя на ОбС- Белене. Системността предполага нееднократно, периодично неспазване на законоустановените задължения на председателя. Нито в проведените разисквания при гласуването на решението, нито в текста на протокола са посочени, обсъждани или приложени доказателства за системно неизпълнение на задълженията от страна на председателя. Видно от получените в Областна администрация - Плевен протоколи от проведени заседания на Общински съвет- Белене председателя е свикал, открил и взел участие във всяко едно от заседанията за календарната 2013г., т.е. системно е изпълнявал нормативно установените си задължения.  С оглед гореизложеното считам, че Решение №69 по протокол №11 от 20.09.2013г. на ОбС - Белене е незаконосъобразно. Общински съвет - Белене, съгласно сроковете, визирани в ЗМСМА, следва да преразгледа върнатия за ново обсъждане акт и да приеме решение в съответствие с нормативната уредба на Република България.

Илиян Йончев,
Областен управител на Област Плевен

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Венцислав Петров, кметски наместник

Прочети повече за Венцислав Петров, кметски наместник в с. Бяла вода: Нека имаме повече надежда и увереност за по-добър живот! - Г-н Петров, трудно ли се ръководи едно населено място като Бяла вода? - Както всяко населено място, и Бяла вода си има проблемите, които са на дневен ред в цялата страна, разбира се със специ...

Нова инициатива за АЕЦ "Белене" от

Прочети повече за Нова инициатива за АЕЦ "Белене" от кмета град Белене - Петър Дулев Организиране на Международен форум около 20 януари 2013 година (дни преди датата за референдум) по темата АЕЦ „Белене”, предлага Кметът на крайдунавския град Петър Дулев. Съгласие за уч...