Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Преразглеждат отстраняването на Стефан Николов от Общински съвет - Белене

Заповед № РД 29-19 гр. Плевен 30.09.2013г.

На основание чл. 32, ал.1 и ал.2 чл. 31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал.4 и ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; Връщам за ново обсъждане в Общински съвет - Белене като незаконосъобразно: Решение №69 по Протокол №11 от 20.09.2013г. на Общински съвет - Белене, с което на основание чл. 24, ал.3, т.2 от ЗМСМА, поради системно неизпълнение на задълженията си по чл. 25 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 1 от неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация прекратява предсрочно правомощията на Председателя на Общински съвет - Белене г-н Стефан Илиев Николов.

Мотивите за това са следните:

Решение №69 на Общински съвет - Белене е прието в нарушение на разпоредбата на чл. 24, ал.3 от ЗМСМА. В решението е посочена като причина за предсрочното прекратяване системното неизпълнение на задълженията от страна на председателя на ОбС- Белене. Системността предполага нееднократно, периодично неспазване на законоустановените задължения на председателя. Нито в проведените разисквания при гласуването на решението, нито в текста на протокола са посочени, обсъждани или приложени доказателства за системно неизпълнение на задълженията от страна на председателя. Видно от получените в Областна администрация - Плевен протоколи от проведени заседания на Общински съвет- Белене председателя е свикал, открил и взел участие във всяко едно от заседанията за календарната 2013г., т.е. системно е изпълнявал нормативно установените си задължения.  С оглед гореизложеното считам, че Решение №69 по протокол №11 от 20.09.2013г. на ОбС - Белене е незаконосъобразно. Общински съвет - Белене, съгласно сроковете, визирани в ЗМСМА, следва да преразгледа върнатия за ново обсъждане акт и да приеме решение в съответствие с нормативната уредба на Република България.

Илиян Йончев,
Областен управител на Област Плевен

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Парламентарни избори 2013

Прочети повече за Парламентарни избори 2013 Със Заповед № 252/15.03.2013 г. на Кмета на община Белене избирателните списъци за провеждане на избори за народни представители в 42-то НС, които ще се проведат на 12 май 2013 година, са обявени в...

Красимир Тодоров за отстраняването

Прочети повече за Красимир Тодоров за отстраняването на Стефан Николов от Обс Белене Изявление на политолога, лидер на ППО на ПП "Нова Зора" и общински съветник в ОбС - Белене г-н Красимир Тодоров по повод гласуването в Общински съвет Белене предсрочно прекратяване на пра...