Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Приемна за информация за различни социални услуги

Във връзка с изпълнение на дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект с регистрационен № BG051PO001-5.1.04-0161-С0001 „СВЕТЪЛ ЛЪЧ” на стойност 197 944,20 лв., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд, по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома”, насочен към предоставяне на почасови услуги „Социален асистент”, „Личен асистент” и „Домашен помощник” за период от 12 месеца, Община Белене РАЗКРИВА ВРЕМЕННА ПРИЕМНА ЗА ГРАЖДАНИ.

Всеки работен ден в периода от 11 до 28 февруари 2013г., от 9.00 до 16.30 часа, може да получите пакета от необходими документи, както и разяснения за видовете социални услуги по настоящата схема или да подадете заявления за участие в дейностите в общинска администрация, стая № 24.

С цел създаване на равен достъп, осигуряващ възможност на всички нуждаещите се да кандидатстват за предоставяне на социални услуги и едновременно с това надграждане и разширяване на ползваните до момента, Община Белене ще осигури възможност пакета от документи да е достъпен в кметството на всяко населено място на община Белене.

За допълнителни въпроси: тел. (0658) 31061, вътр. 124, г-жа Анна Несторова, гл. експерт „Социални дейности”.

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Съобщение

Прочети повече за Съобщение Община Белене уведомява всички граждани, че съгласно § 127, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗР към З...

120 години читалище

Прочети повече за 120 години читалище Читалище "Христо Ботев - 1892" ще отпразнува своята 120 годишнина със следната програма: 30.10.2012 г. от 18:30 ч. в салона на читалището. 31.10.2012 г. от 14:00 ч. Парад на "...