Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Решение на общински съвет - Белене

Решение № 4
На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА - 17; ПРОТИВ - няма; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма. ПРИЕМА СЕ

Решение № 5
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 44 и чл. 45, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Белене избира състав на постоянните комисии, както следва:
І. ПК „ИКОНОМИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ” - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Михайлов
ЧЛЕНОВЕ:
1. Николай Арабаджиев
2. Петър Ангелов
3. Дора Леонова
4. Момчил Спасов
5. Румен Арабаджиев
6. Никола Ангелов
ІІ. ПК „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ” - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Ангелов
ЧЛЕНОВЕ:
1. Емил Михайлов
2. Николай Арабаджиев
3. Момчил Спасов
4. Петър Дулев
5. Стефан Николов
6. Никола Ангелов
ІІІ. ПК „МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, РЕД, ЗАКОННОСТ И СИГУРНОСТ” - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дора Леонова
ЧЛЕНОВЕ:
1. Пламен Гендов
2. Светослава Христова
3. Веселка Врайкова
4. Красимир Тодоров
ІV. ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ” - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Тодоров
ЧЛЕНОВЕ:
1. Иван Динов
2. Веско Манолов
3. Веселка Врайкова
4. Светослава Христова
5. Румен Арабаджиев
6. Венцислав Стойков
V. ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венцислав Стойков
ЧЛЕНОВЕ:
1. Бистра Павловска
2. Пламен Гендов
3. Иван Динов
4. Веско Манолов
5. Петър Дулев
6. Стефан Николов
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА - 17; ПРОТИВ - няма; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма. ПРИЕМА СЕ

Решение № 6
На основание чл. 21, ал. 1 т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ:
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на Общинския съвет д-р Бистра Ангелова Павловска - Председател на Общински съвет - Белене.
2. Определя заместник-делегати в заседание на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) да бъдат заместник-председателите на Общински съвет - Белене.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА - 17; ПРОТИВ - няма; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма. ПРИЕМА СЕ

Решение № 7
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 18 от Устава на АДО „Дунав”:
1. Избира за делегат в Общото събрание на Асоциацията на дунавските общини „Дунав” от Община Белене Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене.
2. Избира за заместник-делегат в Общото събрание на Асоциацията на дунавските общини „Дунав” от Община Белене д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински съвет - Белене.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА - 17; ПРОТИВ - няма; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма. ПРИЕМА СЕ

Решение № 8
На основание чл. 21, ал. 1 т. 1 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:
1. Избира Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в следния състав:
1. Петър Ангелов
2. Красимир Тодоров
3. Емил Михайлов
4. Дора Леонова
5. Светослава Христова
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА - 17; ПРОТИВ - няма; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма. ПРИЕМА СЕ
2. Избира за председател на комисията г-н Красимир Тодоров.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА - 16; ПРОТИВ - 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма. ПРИЕМА СЕ

Решение № 9
На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, избира за заместник-председатели на Общински съвет - Белене Емил Петров Михайлов и Момчил Недялков Спасов.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА - 17; ПРОТИВ - няма; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма. ПРИЕМА СЕ

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Община Белене дари имот в село Деко

Прочети повече за Община Белене дари имот в село Деков за построяване на православен параклис По предложение на кмета на Белене Милен Дулев и по молба на Църковното настоятелство към Храм "Св. Вмчк Георги Победоносец" - Белене, Общинският съвет в крайдунавския град реши да дари об...

18 ФЕВРУАРИ 2015 ГОДИНА

Прочети повече за 18 ФЕВРУАРИ 2015 ГОДИНА РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 18 ФЕВРУАРИ 2015 ГОДИНА четете на 2 страница ...