Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Решения на Общински съвет гр. Белене - 19 Юли 2013 година

Решение № 49
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124 „а”, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на Проект за ПУП-ПРЗ и РУП със силуетен план на квартали 43 и 164 по плана на гр. Белене.
2. Възлага на ВрИД Кмет на общината последващите, съгласно ЗУТ, действия.

Решение № 50
1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Белене за 2013 г.
2. Утвърждава промените, както следва:
§1. чл. 18, ал. 1 се изменя така:
„Собственикът на новопридобити имоти дължи такса върху битови отпадъци от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота”.
§2. чл. 18, ал. 5 се изменя така:
Изразът „по ал. 1” се заменя с израза „сметосъбиране и сметоизвозване”.
§3. към чл. 18 се създава нова ал. 6. „Когато новопридобитите през текущата година имоти няма да се ползват до края на текущата година, декларация по ал. 5 се подава едновременно с декларацията по чл. 14 от ЗМДТ”.
§4. ал. 6 да стане ал. 7
§5. Към Преходни и Заключителни разпоредби се добавя нов §11 с текст: „За новопридобитите имоти от 01.01.2013 г. до влизането в сила на настоящата наредба, декларация по чл. 18, ал. 5 се подава в срок до 30 септември 2013 г.

Решение № 51
Не приема предложението от Момчил Спасов - ВрИД Кмет на община Белене, относно частично освобождаване от ТБО (такса битови отпадъци) за 2013 г. на „НЕК” ЕАД - Стопански комплекс „Белене” на основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги по ЗМДТ (Закона за местните данъци и такси).

Решение № 52
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси:
1. Дава съгласие да се възложи превози на пътници по автобусни линии от републиканската транспортна схема от квотата на Община Белене, съгласно маршрутни разписания, неразделна част от настоящето решение, по реда на Закона за обществените поръчки, както следва:
1.1. Транспортна линия Белене - София и обратно в 04.50 ч. (през с. Бяла вода и с. Лозица) и 07.10 часа (през с. Татари и с. Петокладенци) от гр. Белене и в 14.00 и 16.30 часа (през с. Бяла вода и с. Лозица) от гр.София.
1.2. Транспортна линия Белене - Свищов и обратно в 06.50, 12.00, 14.00, 15.40 и 17.30 часа от гр. Белене и в 11.00, 14.30, 16.00, 17.00 и 18.30 часа от гр. Свищов.
2. Делегира на ВрИД Кмет на община Белене изпълнението на своите функции, във връзка с провеждането на процедура по реда на Закона за обществените поръчки и сключването на договори с превозвачите.

Решение № 53
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА:
1. Потвърждава, че дейностите, свързани с реконструкция, реставрация и ремонт на Църква „Св. Георги” - гр. Белене и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка, отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Белене 2007 - 2013 г.

Решение № 54
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА:
1. Потвърждава, че дейностите, свързани с реконструкция, реставрация и ремонт на Църква „Св. Георги” - с. Петокладенци и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка, отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Белене 2007 - 2013 г.

Решение № 55
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА:
1. Потвърждава, че дейностите, свързани с реконструкция, реставрация и ремонт на Църква „Св. Георги” - с. Деков и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка, отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Белене 2007 - 2013 г.

Решение № 56
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА:
1. Дава съгласие Община Белене да кандидатства с проектно предложение „Подобряване на средата за живот в община Белене”, което включва следните обекти:
- основен ремонт на ул. „Ал. Стамболийски” в гр. Белене;
- основен ремонт на ул. „Странджа” в с. Деков;
- основен ремонт на ул. „Васил Левски” в с. Бяла вода;
- изграждане на тротоари и междублокови пространства ул. „Люлин” от от767е до от760е;
- реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства кв. 164 от от761е до от762е;
- реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства кв. 43 от от763е - от764е - от765е до от766 е;
- реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства кв. 15 от 658е - от659е - от660е - от661е - от662е - от633е до от664е;
- реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства кв. 42 от от677е - от678е - от679е - от680е - от681е - от 682 до от684е;
- изграждане на тротоари и междублокови пространства кв. 163 от 716а-е - от716б-е - от716в-е.
Решение № 57
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 2 и чл. 5, ал. 3 от Правилника за реда на предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от Община Белене:
1. Отпуска финансова помощ в размер на 500 (Петстотин) лева, за лечение на Ирина Бориславова Бучева.
2. Възлага на ВрИД Кмет на общината последващите действия.

Решение № 58
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, допълва Решение № 24/30.03.2007 г. на Общински съвет-Белене чрез създаване на нова точка в таблица № 1 под № 2.3 със следното съдържание: „2.3. Общински имоти, предназначени за създаване и отглеждане на трайни насаждения с Начална тръжна цена 45,00 лева/дка/година с включен ДДС”.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, приема допълнение към Годишна програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост за бюджетната 2013 година, приета с Решение № 6/01.03.2013 г. на Общински съвет-Белене, като се създава нова точка ІІ.2.27 с наименование: „ІІ.2.27 Поземлен имот с идентификатор 03366.601.1207 с площ 22130,0 кв.м по кадастралната карта на гр. Белене, предназначен „за широколистна гора”, а по ЗРП на града - съставляващ УПИ ІІ, стр. кв. 3, предназначен „за черничева гора”, актуван с Акт за общинска собственост (АПОС) № 2964/09.08.2012 г.
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 18 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, разрешава отдаването под наем за създаване и отглеждане на трайни насаждения чрез провеждане на публичен търг на общински Поземлен имот с идентификатор 03366.601.1207 с площ 22130,00 кв.м по кадастралната карта на гр. Белене, предназначен „за широколистна гора”, а по ЗРП на града - съставляващ УПИ ІІ, стр. кв. 3, предназначен „за черничева гора”, актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) № 2964/09.08.2012 г. за срок от 10 (десет) стопански години за периода 2013-2023 стопански години.
4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 8 от ЗОС определя начална тръжна цена за имота за създаване и отглеждане на трайни насаждения в размер на 996,00 лева (Деветстотин деветдесет и шест лева) с включен ДДС, изчислена съгласно точка 1 от решението, считано от началото на стопанската 2013-2014 година.
5. Възлага на ВрИД Кмет на общината последващите действия.

Решение № 59
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС и чл. 78, ал. 2 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет-Белене променя Решение № 33/17.02.2012 г. в частта му в точка 2, което придобива следното съдържание: „2. Предоставя на Дирекция на ПП „Персина” безвъзмездно право на ползване за периода на действия на програмата 2012-2020 година общински имот - масивна двуетажна сграда „Рибарска хижа” на остров „Магарец” със ЗП 185,0 кв.м, попадащ в държавен поземлен имот с идентификатор 03366.2.400, целия с площ 5807,0 кв.м, собственост на МЗГ по кадастралната карта на гр. Белене, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1564/09.10.2001 г., за извършване на дейности в рамките на проект „Устройство и управление на ПП „Персина” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”.

Решение № 60
Приема информацията от Момчил Спасов - ВрИД Кмет на община Белене, относно финансовото състояние на Община Белене към 31.05.2013 г., за сведение.

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Решения на Общински съвет гр. Белен

Прочети повече за Решения на Общински съвет гр. Белене - 29 Октомври 2012 Решение № 104 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 44 от Наредба № 10 на ОбС за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет: 1. Извършва актуализация по бюджета на Общин...

25 Юли, 2012 г.

Прочети повече за 25 Юли, 2012 г.   № 77 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, одобрява новия Общ устройствен план за територията на гр. Белене - фаза окончателен проект. 2. Задължа...