Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Решения на Общински съвет гр. Белене - 28 Ноември 2012 година

Решение № 111

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, допълва Решение № 105, т. 2 от 29.10.2012 г. на Общински съвет-Белене, което придобива следното съдържание: „2. Поземлен имот с идентификатор 03366.601.1 с площ 1333 кв. м, ведно със застроената в него сграда на два етажа с идентификатор 03366.601.1 със застроена площ 131 кв. м и поземлен имот с идентификатор 03366.601.235 с площ 755 кв. м, ведно със застроените в него три сгради на един етаж, с идентификатори 03366.601.235.1 със застроена площ 36 кв. м, 03366.601.235.2 със застроена площ 40 кв. м и 03366.601.235.2 със застроена площ 49 кв. м по кадастралната карта на гр. Белене (Двуетажна масивна „Сграда за служебни нужди с питомник на МВР” със ЗП - 80 кв. м и едноетажна масивна сграда „Питомник” със ЗП - 95 кв. м, застроени в дворно място с площ 2000 кв. м в гр.Белене, съгласно Акт за държавна собственост (АДС) № 382/27.06.1991 г.), а по ЗРП на града част от УПИ І и част от УПИ ІІ, стр.кв. 2”.

2. Възлага на Кмета на общината последващите действия.

 

Решение № 112

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА упълномощава Кмета на община Белене да предприеме всички необходими действия по безвъзмездното прехвърляне на имот: Поземлен имот с идентификатор 03366.602.271.1 със ЗП - 543 кв. м по кадастралната карта на гр. Белене - Бивш културен клуб на под. 28880, актуван с АДС № 5246/18.03.2011 г., а по ЗРП на гр. Белене, УПИ І, стр. кв. 74 по ЗРП на града, предназначен „За жилищно строителство и военен клуб”, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост (ЗДС), в собственост на Община Белене.

 

Решение № 113

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 80 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, приема оценките на оценителите, съгласно Приложение № 1 към предложението и ги определя за продажни, след провеждане на публичен търг по реда на ЗОС.

 

Приложение №1

с. Бяла вода, община Белене

 

имот №

Местност

НТП

катег.

дка

АОС №

НТЦ лева

1

257

 

Нива

ІІІ

11,005

638

7 428

2

310

 

Нива

ІV

3,468

2 983

1 789

3

164015

Крачуново

Нива

ІІІ

0,800

491

440

4

176004

Вратница

Нива

ІІІ

2,001

490

1 100

5

178011

Минков гред

Нива

ІV

1,024

486

560

6

198008

Горните лозя

Нива

VІІ

0,399

484

60

7

231010

Вратница

Нива

ІІІ

0,933

480

513

8

236001

Вратница

Нива

ІV

1,391

478

630

9

237007

Черничката

Нива

ІV

1,012

477

460

10

263010

Калиното

Нива

ІІІ

1,000

476

550

11

269005

Кълвачев гред

Нива

V

0,663

507

230

12

272014

Кълвачев гред

Нива

ІV

2,666

473

1 204

13

285008

Мандрето

Нива

3,234

471

970

14

294040

Мандрето

Лозе

0,055

517

20

15

297001

Долните лозя

Лозе

5,729

506

1 720

16

297003

Долните лозя

Лозе

0,202

516

50

17

297004

Долните лозя

Лозе

1,001

515

250

18

297005

Долните лозя

Лозе

1,008

514

250

19

297008

Долните лозя

Лозе

2,796

513

700

20

300071

Мандрето

Лозе

0,53

511

130

21

301095

Крайната елия

Лозе

0,173

512

45

22

301160

Крайната елия

Лозе

1,037

494

260

23

316

 

Из.нива-малом.

VІІІ

1,423

492

172

24

305

 

Затревена нива

ІV

1,045

556

562

25

156

 

Др.неизп.нива

ІІІ

1,031

536

570

26

166

 

Др.неизп.нива

ІV

3,420

535

1 691

27

155

 

Др.изост.нива

ІІІ

2,672

493

1 470

   

общо:

   

51,718

 

23 824

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Средна цена на декар за имотите - 460,65 лв.

ІІІ категория - 620,87 лв./ дка нива;

ІV категория - 491,66 лв./ дка нива;

V категория - 346,91 лв./ дка нива;

VІ категория - 273,32 лв./ дка лозе;

VІІ категория - 150,38 лв./ дка нива;

VІІІ категория - 120,87 лв./ дка нива.

2. Възлага на Кмета на общината последващите действия.

 

Решение № 114

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС приема допълнение към Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за бюджетната 2012 година, приета с Решение № 20/17.02.2012 г. на Общински съвет-Белене, като се създава нова точка Б.ІV с наименование: „Б.ІV. Недвижими имоти за продажба на ОПС без търг, по реда на чл. 38, ал. 2 от ЗОС - 1. Поземлен имот с идентификатор 03366.602.1258 по кадастралната карта на гр. Белене, а по ЗРП - УПИ ІV, стр. кв. 46, целия с площ 73 кв. м”.

 

Решение № 115

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА упълномощава Кмета на община Белене да предприеме всички необходими действия по безвъзмездното прехвърляне на имот, съставляващ Основно училище „Васил Левски” - РАЗШИРЕНИЕ, състоящо се от Блок „А” - ІІІ-етажна секция, Блок „Б” - ІІ-етажна секция, Блок „В” - ІІ-етажна секция, Блок „Е” - ІІ-етажна секция и Блок „Ж” - ІІ-етажна секция, находящ се в гр. Белене, УПИ ІІ, стр. кв. 158 по ЗРП на града, а по кадастралната карта на гр. Белене, съставляващ поземлен имот с идентификатор 03366.602.1390, съгласно Скица № 10201/10.09.2012 г. на СГКК-Плевен, актуван с Акт за държавна собственост № 622/02.03.1995 г., включващ в границите:

- Сграда с идентификатор 03366.602.1390.6 със ЗП 45 кв. м на 2 етажа;

- Сграда с ид. 03366.602.1390.7 със ЗП 566 кв. м на 3 етажа;

- Сграда с ид. 03366.602.1390.8 със ЗП 491 кв. м на 2 етажа;

- Сграда с ид. 03366.602.1390.9 със ЗП 172 кв. м на 2 етажа;

- Сграда с ид. 03366.602.1390.10 със ЗП 280 кв. м на 1 етаж;

- Сграда с ид. 03366.602.1390.11 със ЗП 104 кв. м на 2 етаж;

- Сграда с ид. 03366.602.1390.12 със ЗП 99 кв.м. на 1 етаж;

- Сграда с ид. 03366.602.1390.13 със ЗП 117 кв. м на 2 етажа;

- Сграда с ид. 03366.602.1390.14 със ЗП 125 кв. м на 1 етаж;

- Сграда с ид. 03366.602.1390.15 със ЗП 519 кв.м на 2 етажа;

- Сграда с ид. 03366.602.1390.16 със ЗП 102 кв. м на 2 етажа;

- Сграда с ид. 03366.602.1390.17 със ЗП 81 кв. м на 1 етаж;

- Сграда с ид. 03366.602.1390.18 със ЗП 16 кв. м на 1 етаж;

- Сграда с ид. 03366.602.1390.19 със ЗП 86 кв. м на 1 етаж;

- Сграда с ид. 03366.602.1390.20 със ЗП 70 кв. м на 1 етаж

по реда на чл. 54 от ЗДС, в собственост на Община Белене.

 

Решение № 116

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 13.4 от Общите условия на договора, подписан между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”:

1. Дава съгласие и упълномощава Кмета на община Белене да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на поемателя - Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, сума в размер до 262 875,23 лв. (Двеста шестдесет и две хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и двадесет и три стотинки), представляващо до 35% от стойността на одобрената финансова помощ по договора.

2. Възлага на Кмета на община Белене да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор BG161PO001/4.1-04/2010/027 „Мерки за предотвратяване на наводнения в гр. Белене” и да ги представи пред Управляващия орган на ОПРР.

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Красимир Тодоров поема 5 ресорна ко

Прочети повече за Красимир Тодоров поема 5 ресорна комисия в Общински съвет - Белене Общинският съветник Красимир Тодоров от Местна коалиция "ДЕМОКРАТИ И ПАТРИОТИ ЗА БЕЛЕНЕ" ще бъде председател на 5 ресорна комисия. След заседание на Председателския съвет на 30.11.2015г. ...

Бюджет 2014 на Община Белене бе обс

Прочети повече за Бюджет 2014 на Община Белене бе обсъден публично Публичното обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене към 31.12.2014 година се състоя на 15 юли в зала 26 на общинската администрация. Директорът на дирекция &bd...