Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Решения на Общински съвет гр. Белене - 29 Октомври 2012

Решение № 104

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 44 от Наредба № 10 на ОбС за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет:

1. Извършва актуализация по бюджета на Община Белене за 2012 г., в частта за местни дейности, както следва:

1.1. По прихода:

- намалява § 1304 Данък при придобиване на имущество с 61 300 лв.;

1.2.По разхода:

- намалява бюджетните кредити за капиталови разходи с източник на финансиране собствени средства с 61 300 лв.

2. Извършва промени по обекти и източници на финансиране в поименния списък за капиталови разходи на Община Белене за 2012 г. (Приложение № 1), както следва:

Източник на финансиране

Обект

било

става

- републиканска субсидия

ОДЗ „Мечта” - вътр. ремонт кухня, умивалници и групи - подове

11 800

8 100

Подмяна тръбна мрежа отопл. инсталация ОДЗ „Знаме на мира”

26 000

29 900

МЦ „БелМедик” - поставяне покривна козирка

4 500

4 570

Ремонт улицата зад военния блок от ок 752 до ок 796

25 400

0

Поставяне дограма кметство Петокладенци

4 000

3 000

Поставяне дограма кметство Татари

4 000

2 628

Ремонт тоалетна кметство Бяла вода

3 000

2 800

Изграждане детска площадка в парка в центъра

13 500

13 402

Общ устройствен план - окончателен проект

0

21 500

Проектиране на енергоефективни дейности за МБАЛ, МЦ и НЧ „Христо Ботев-1892”

0

21 300

ПРСР - „Рехабилитация на общински пътища и частичен ремонт на читалищата на територията на община Белене”

§ 5100, в т.ч. авторски надзор при СМР пътища

15 000

0

- собствени бюджетни средства

Ел. печки  за ОДЗ - 3 броя

15 000

9 500

Изграждане на система за наблюдение и охрана на движението

15 000

0

Общ устройствен план - окончателен проект

21 500

0

Проектиране на енергоефективни дейности за МБАЛ, МЦ  и НЧ „Христо Ботев-1892”

50 000

30 700

 

Контр. сума

208 700

147 400

 

Разлика

 

61 300

 

 

Решение № 105

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА упълномощава Кмета на Община Белене да предприеме всички необходими действия по безвъзмездното прехвърляне на имота: ПОМОЩНО СТОПАНСТВО НА МВР, актуван с Акт за държавна собственост (АДС) № 38/ 27.06.1991 г., съставляващ съгласно сега действащата кадастрална карта на гр. Белене, два поземлени имота: Поземлен имот с идентификатор 03366.179.73 - ПАСИЩЕ, с площ 34 659 кв.м, без отразени в него сгради и съоръжения (Скица с № 509/ 22.02.2008 г. на СГКК - гр. Плевен) и Поземлен имот с идентификатор 03366.179.72 - РИБАРНИК, с площ 26 870 кв.м (Скица с № 507/ 22.02.2008 г. на СГКК - гр. Плевен) по реда на чл. 54 от ЗДС, в собственост на Община Белене.

2. Поземлен имот с идентификатор 03366.601.1 с площ 1333 кв.м и Поземлен имот с идентификатор 03366.601.235 с площ 755 кв.м по Кадастралната карта на гр. Белене (Двуетажна масивна „Сграда за служебни нужди с питомник на МВР” със ЗП - 80 кв.м и Едноетажна масивна сграда „Питомник” със ЗП - 95 кв.м, застроени в Дворно място с площ 2 000 кв.м в гр. Белене, съгласно Акт за държавна собственост (АДС/ № 382/ 27.06.1991 г.) или част от УПИ І и част от УПИ ІІ, стр. кв. 2 по ЗРП на града.

 

Решение № 106

На основание чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 33, ал. 1, т. 2 и чл. 37, ал. 1 от Закона за народната просвета:

І. Изменя Решение № 76 от 28.05.2012 г. на ОбС-Белене, както следва:

Точка ІІІ придобива следния текст: „Извънучилищни дейности” - Общински детски комплекс, с численост 2 (две) бройки:

1. Директор - 1;

2. Учител - 1.

ІІ. Решението на ОбС-Белене да се изпрати на Началника на РИО - Плевен за последващи действия.

 

Решение № 107

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 4 от Наредба за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, пререгистрира доброволното формирование „Димум” при Община Белене в състав:

- за гр. Белене - 8 доброволеца;

- за кметствата - 7 доброволеца

2. Възлага на Кмета на общината последващите действия.

 

Решение № 108

На основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА отменя Решение № 96 по Протокол № 11 от 02.10.2012 г. на Общински съвет-Белене.

 

Решение № 109

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 5 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, променя предназначението на част от имот: Спортно игрище за минифутбол и хандбал в терен „За озеленяване” с площ 1 250 кв.м (50/ 25 м) в с.Татари, УПИ VІ, стр. кв. 49 - запад, актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) № 2961/ 03.08.2012 г. и го обявява за имот-частна общинска собственост.

2. Възлага на Кмета на общината последващите действия.

 

Решение № 110

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА изменя Решение № 79, прието с Протокол № 10/ 25.07.2012 г. на Общински съвет-Белене, както следва:

1. В т. 3 текста „за изграждане и/или подобряване на спортната инфраструктура” се заменя с „по проект „Изграждане на игрище за хандбал и волейбол в гр. Белене” отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие.

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Нов протест в Белене - 19.02.2013 о

Прочети повече за Нов протест в Белене - 19.02.2013 от 11:00 ч. След като ЧЕЗ отказаха да обяснят на гражданите в Белене на какво се дължат високите им сметки за ток каним всички граждани имащи възможност да присъстват утре, 19 Февруари от 11:00 часа пред сград...

От 7 януари раздават храните за нуж

Прочети повече за От 7 януари раздават храните за нуждаещи се в Белене От 7 януари в област Плевен чрез БЧК започва по график раздаването на храни от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Първият пакет ще съдържа пет х...