Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Решения на Общински съвет гр. Белене - 29 Октомври 2012

Решение № 104

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 44 от Наредба № 10 на ОбС за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет:

1. Извършва актуализация по бюджета на Община Белене за 2012 г., в частта за местни дейности, както следва:

1.1. По прихода:

- намалява § 1304 Данък при придобиване на имущество с 61 300 лв.;

1.2.По разхода:

- намалява бюджетните кредити за капиталови разходи с източник на финансиране собствени средства с 61 300 лв.

2. Извършва промени по обекти и източници на финансиране в поименния списък за капиталови разходи на Община Белене за 2012 г. (Приложение № 1), както следва:

Източник на финансиране

Обект

било

става

- републиканска субсидия

ОДЗ „Мечта” - вътр. ремонт кухня, умивалници и групи - подове

11 800

8 100

Подмяна тръбна мрежа отопл. инсталация ОДЗ „Знаме на мира”

26 000

29 900

МЦ „БелМедик” - поставяне покривна козирка

4 500

4 570

Ремонт улицата зад военния блок от ок 752 до ок 796

25 400

0

Поставяне дограма кметство Петокладенци

4 000

3 000

Поставяне дограма кметство Татари

4 000

2 628

Ремонт тоалетна кметство Бяла вода

3 000

2 800

Изграждане детска площадка в парка в центъра

13 500

13 402

Общ устройствен план - окончателен проект

0

21 500

Проектиране на енергоефективни дейности за МБАЛ, МЦ и НЧ „Христо Ботев-1892”

0

21 300

ПРСР - „Рехабилитация на общински пътища и частичен ремонт на читалищата на територията на община Белене”

§ 5100, в т.ч. авторски надзор при СМР пътища

15 000

0

- собствени бюджетни средства

Ел. печки  за ОДЗ - 3 броя

15 000

9 500

Изграждане на система за наблюдение и охрана на движението

15 000

0

Общ устройствен план - окончателен проект

21 500

0

Проектиране на енергоефективни дейности за МБАЛ, МЦ  и НЧ „Христо Ботев-1892”

50 000

30 700

 

Контр. сума

208 700

147 400

 

Разлика

 

61 300

 

 

Решение № 105

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА упълномощава Кмета на Община Белене да предприеме всички необходими действия по безвъзмездното прехвърляне на имота: ПОМОЩНО СТОПАНСТВО НА МВР, актуван с Акт за държавна собственост (АДС) № 38/ 27.06.1991 г., съставляващ съгласно сега действащата кадастрална карта на гр. Белене, два поземлени имота: Поземлен имот с идентификатор 03366.179.73 - ПАСИЩЕ, с площ 34 659 кв.м, без отразени в него сгради и съоръжения (Скица с № 509/ 22.02.2008 г. на СГКК - гр. Плевен) и Поземлен имот с идентификатор 03366.179.72 - РИБАРНИК, с площ 26 870 кв.м (Скица с № 507/ 22.02.2008 г. на СГКК - гр. Плевен) по реда на чл. 54 от ЗДС, в собственост на Община Белене.

2. Поземлен имот с идентификатор 03366.601.1 с площ 1333 кв.м и Поземлен имот с идентификатор 03366.601.235 с площ 755 кв.м по Кадастралната карта на гр. Белене (Двуетажна масивна „Сграда за служебни нужди с питомник на МВР” със ЗП - 80 кв.м и Едноетажна масивна сграда „Питомник” със ЗП - 95 кв.м, застроени в Дворно място с площ 2 000 кв.м в гр. Белене, съгласно Акт за държавна собственост (АДС/ № 382/ 27.06.1991 г.) или част от УПИ І и част от УПИ ІІ, стр. кв. 2 по ЗРП на града.

 

Решение № 106

На основание чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 33, ал. 1, т. 2 и чл. 37, ал. 1 от Закона за народната просвета:

І. Изменя Решение № 76 от 28.05.2012 г. на ОбС-Белене, както следва:

Точка ІІІ придобива следния текст: „Извънучилищни дейности” - Общински детски комплекс, с численост 2 (две) бройки:

1. Директор - 1;

2. Учител - 1.

ІІ. Решението на ОбС-Белене да се изпрати на Началника на РИО - Плевен за последващи действия.

 

Решение № 107

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 4 от Наредба за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, пререгистрира доброволното формирование „Димум” при Община Белене в състав:

- за гр. Белене - 8 доброволеца;

- за кметствата - 7 доброволеца

2. Възлага на Кмета на общината последващите действия.

 

Решение № 108

На основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА отменя Решение № 96 по Протокол № 11 от 02.10.2012 г. на Общински съвет-Белене.

 

Решение № 109

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 5 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, променя предназначението на част от имот: Спортно игрище за минифутбол и хандбал в терен „За озеленяване” с площ 1 250 кв.м (50/ 25 м) в с.Татари, УПИ VІ, стр. кв. 49 - запад, актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) № 2961/ 03.08.2012 г. и го обявява за имот-частна общинска собственост.

2. Възлага на Кмета на общината последващите действия.

 

Решение № 110

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА изменя Решение № 79, прието с Протокол № 10/ 25.07.2012 г. на Общински съвет-Белене, както следва:

1. В т. 3 текста „за изграждане и/или подобряване на спортната инфраструктура” се заменя с „по проект „Изграждане на игрище за хандбал и волейбол в гр. Белене” отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие.

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Дядо Коледа и Снежанка на гости в Б

Прочети повече за Дядо Коледа и Снежанка на гости в Белене Дядо Коледа и Снежанка бяха гости на Белене на 14 декември. Те се срещнаха с над 400 деца от Подготвителните групи на детските градини и началните класове. Специално за тях бе организирано детско К...

Випуск 2014 на СОУ "Димчо Дебе

Прочети повече за Випуск 2014 на СОУ "Димчо Дебелянов" пое по своя път Абитуриентите от Випуск 2014 година се разделиха с училищния живот на 15 май. Денят бе празник, както за тях и близките им, така и за цялата беленска общественост. Към абитуриентите кметът на общ...