Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Решения на общински съвет - Белене

Решение № 50
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 12, т. 4 от Наредба № 6 за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Белене върху общинската част от капитала на търговските дружества, учредява безвъзмездно право на строеж на Министерството на здравеопазването за построяването на сграда на филиала към Центъра за спешна медицинска помощ - гр. Плевен върху площ 1 030,00 кв.м (реална част, съгласно приложената скица) в северната част на поземлен имот с идентификатор 03366.601.807, собственост на „МБАЛ - Белене” ЕООД - гр. Белене, съгласно н.а. (констативен) № 35/2015 г., вписан в Службата по вписванията в гр. Левски с Вх. рег. № 4804 от 10.12.2013 г., акт № 148, том ХІ, дело № 1919/2013 г., партидна книга: том 60501 - 60508, след което сградата, която ще се построи, става държавна собственост.
2. Възлага на Управителя на „МБАЛ - Белене” ЕООД - гр. Белене да подпише договора за учредяване право на строеж.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА - 13 (Стефан Николов, Мая Ангелова, Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Надя Ганчева, Юлия Фичева, Лидия Георгиева, Светослава Христова, Радка Дончева, Катя Симеонова, Емил Михайлов, Пламен Гендов, Красимир Тодоров); ПРОТИВ - няма; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 1 (Владимир Мънев). ПРИЕМА СЕ
снимка: архив ДН

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

2 Октомври, 2012 година

Прочети повече за 2 Октомври, 2012 година   № 91 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС приема допълнение към Годишна програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост за бюджет...

Белене без председател на Общинския

Прочети повече за Белене без председател на Общинския съвет На заседанието на Общинския съвет Белене бяха предсрочно прекратени правомощията на председателя на Общинския съвет - Стефан Николов. Това стана с гласовете на общинските съветници от коалиция &quo...