Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Съобщение

Община Белене уведомява всички граждани, че съгласно § 127, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗР към ЗИДЗУТ - обн. ДВ, бр. 82/26.10.2012 г.), строежите по § 184 от ПЗР към ЗИДЗУТ (обн. ДВ, бр. 65/2003 г.), незаявени за узаконяване до влизането на този Закон (26.11.2012 г.), могат да бъдат узаконени по искане на собственика, ако са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени или по действащите разпоредби, съгласно ЗУТ.

С писмо вх. № 25-00-14/01.02.2013 г., ВиК - Плевен уведомява всички собственици, изпълнили обекти по ВиК, които не са приети по законовия ред, че е необходимо да предприемат съответните действия по узаконяването им в срок до 26.11.2013 г. След този срок обекти, които не са узаконени, няма да се включват в експлоатация, дори при екстремни ситуации (при случаи на големи аварии, режимно водоснабдяване и др.).

Повече информация и справка може да получите в сградата на Общината, стая 12 и стая 19.

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Приемна за информация за различни с

Прочети повече за Приемна за информация за различни социални услуги Във връзка с изпълнение на дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект с регистрационен № BG051PO001-5.1.04-0161-С0001 „СВЕТЪЛ ЛЪЧ” на стойност 197 944,20 лв., финан...

120 години читалище

Прочети повече за 120 години читалище Читалище "Христо Ботев - 1892" ще отпразнува своята 120 годишнина със следната програма: 30.10.2012 г. от 18:30 ч. в салона на читалището. 31.10.2012 г. от 14:00 ч. Парад на "...