Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Решение на общински съвет - Белене

Решение № 4
На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА - 17; ПРОТИВ - няма; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма. ПРИЕМА СЕ

Решение № 5
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 44 и чл. 45, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Белене избира състав на постоянните комисии, както следва:
І. ПК „ИКОНОМИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ” - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Михайлов
ЧЛЕНОВЕ:
1. Николай Арабаджиев
2. Петър Ангелов
3. Дора Леонова
4. Момчил Спасов
5. Румен Арабаджиев
6. Никола Ангелов
ІІ. ПК „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ” - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Ангелов
ЧЛЕНОВЕ:
1. Емил Михайлов
2. Николай Арабаджиев
3. Момчил Спасов
4. Петър Дулев
5. Стефан Николов
6. Никола Ангелов
ІІІ. ПК „МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, РЕД, ЗАКОННОСТ И СИГУРНОСТ” - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дора Леонова
ЧЛЕНОВЕ:
1. Пламен Гендов
2. Светослава Христова
3. Веселка Врайкова
4. Красимир Тодоров
ІV. ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ” - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Тодоров
ЧЛЕНОВЕ:
1. Иван Динов
2. Веско Манолов
3. Веселка Врайкова
4. Светослава Христова
5. Румен Арабаджиев
6. Венцислав Стойков
V. ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венцислав Стойков
ЧЛЕНОВЕ:
1. Бистра Павловска
2. Пламен Гендов
3. Иван Динов
4. Веско Манолов
5. Петър Дулев
6. Стефан Николов
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА - 17; ПРОТИВ - няма; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма. ПРИЕМА СЕ

Решение № 6
На основание чл. 21, ал. 1 т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ:
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на Общинския съвет д-р Бистра Ангелова Павловска - Председател на Общински съвет - Белене.
2. Определя заместник-делегати в заседание на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) да бъдат заместник-председателите на Общински съвет - Белене.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА - 17; ПРОТИВ - няма; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма. ПРИЕМА СЕ

Решение № 7
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 18 от Устава на АДО „Дунав”:
1. Избира за делегат в Общото събрание на Асоциацията на дунавските общини „Дунав” от Община Белене Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене.
2. Избира за заместник-делегат в Общото събрание на Асоциацията на дунавските общини „Дунав” от Община Белене д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински съвет - Белене.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА - 17; ПРОТИВ - няма; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма. ПРИЕМА СЕ

Решение № 8
На основание чл. 21, ал. 1 т. 1 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:
1. Избира Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в следния състав:
1. Петър Ангелов
2. Красимир Тодоров
3. Емил Михайлов
4. Дора Леонова
5. Светослава Христова
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА - 17; ПРОТИВ - няма; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма. ПРИЕМА СЕ
2. Избира за председател на комисията г-н Красимир Тодоров.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА - 16; ПРОТИВ - 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма. ПРИЕМА СЕ

Решение № 9
На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, избира за заместник-председатели на Общински съвет - Белене Емил Петров Михайлов и Момчил Недялков Спасов.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА - 17; ПРОТИВ - няма; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма. ПРИЕМА СЕ

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Пет постоянни комисии ще работят в

Прочети повече за Пет постоянни комисии ще работят в Общинския съвет в Белене На 30.11.2015г. след заседание на Председателския съвет към ОбС - Белене, беше определена бройката на членовете на постоянните комисии! Четири от тях ще бъдат в 7 членен състав, а Комисията по ...

Белене без председател на Общинския

Прочети повече за Белене без председател на Общинския съвет На заседанието на Общинския съвет Белене бяха предсрочно прекратени правомощията на председателя на Общинския съвет - Стефан Николов. Това стана с гласовете на общинските съветници от коалиция &quo...