Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

2 Октомври, 2012 година

 

№ 91

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС приема допълнение към Годишна програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост за бюджетната 2012 г., приета с Решение № 20/17.02.2012 г. на Общински съвет-Белене, като се вмъква в точка V текст със следното съдържание: „V.7 Общински обекти от първостепенно значение-публична общинска собственост по смисъла на чл. 24, ал. 5 от ЗОЗЗ и § 5, точка 73 от ДР на ЗУТ, съгласно част от Приложение № 3 към Общинския план за развитие на община Белене за периода 2007-2013 година, прието с Решение № 52/ 10.06.2008 г. на Общински съвет-Белене”, както следва:

7. Дейност по точка 9 с наименование: „Модернизиране на системата за обработка на битовите отпадъци, чрез изграждане на регионално депо и път до него на територията на община Белене”.

- Път PVN 2122 - граница общ.(Никопол-Белене), Петокладенци - граница общ.(Белене-Левски) - Стежерово/ ІІІ-3002.

2. Възлага на Кмета на общината последващите действия.

 

№ 92

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 28, ал. 5 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за бюджетната 2012 г., приета с Решение № 20/ 17.02.2012 г. на Общински съвет-Белене в Раздел ІІ. 2, Таблица 2, точка 21 с общински имот - Поземлен имот с идентификатор 03366.602.927 по кадастралната карта на гр. Белене е с площ 2 819 кв.м, а съгласно ЗРП на града съставлява ПИ 927, стр.кв.146, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2606/ 11.08.2006 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1-2 от ЗОС и чл. 29 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС разрешава отдаването под наем за срок до 2 (две) години на реална част с площ 1 570 кв.м от имота (южната му част, съгласно приложената схема) по точка 1, след провеждане на публичен търг по реда на ЗОС и Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

3. Възлага на Кмета на община Белене последващите действия.

 

№ 93

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 193, ал. 1 от ЗУТ,  чл. 64, ал. 1 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ и чл. 81 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС учредява на „ЧЕЗ Разпределение България” АД безвъзмездно Сервитутно право на прокарване с дължина 40 лин.м и сервитутна площ от 84 кв.м в имот, общинска публична собственост, съставляващ обект: Преустройство на съществуваща ел. инсталация в сграда на захранване на климатици, намиращ се в Поземлен имот с идентификатор 03366.602.200 по кадастралната карта на  гр. Белене и УПИ І, стр.кв. 49, ул. „България” № 35 по ЗРП на града.

2. На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС, чл. 67, ал. 1, т. 2 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, във връзка с §4 от ЗЕ разрешава продажбата на Кабелна линия НН 0,4 кV от ТП 73 до РК с дължина 40 лин.м, приема изготвената оценка (съгласно приложената КСС) в размер на 3 704,29 лв. без ДДС (Три хиляди седемстотин и четири лева и 29 стотинки) или 4 445,15 лв. с включен ДДС (Четири хиляди четиристотин четиридесет и пет лева и 15 стотинки) и я определя за продажна на „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

3. Възлага на Кмета на общината последващите действия.

 

№ 94

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 80 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС приема оценките на оценителите, съгласно Приложение № 1 към предложението, и ги определя за продажни, след провеждане на публичен търг по реда на ЗОС.

І. Землище с. Кулина вода

Имот №

Местност

НТП

Площ  
/дка/

Катег.

НТЦ (лв.)

АОС

1.

23012

Долните лозя

Нива

7,580

V

2 820

1444

2.

25004

Държавния мост

Нива

13,070

V

4 870

1329

3.

50012

Лозишки път

Нива

0,618

V

220

1475

4.

51004

Беловодски път

Нива

2,206

V

770

1476

5.

52020

Беловодски път

Нива

0,597

V

210

1477

6.

82005

Старите лозя

Нива

3,908

V

1 450

1558

7.

83016

Матева круша

Нива

1,693

IV

764

1559

8.

92007

Лукач

Нива

11,200

VI

3 360

1337

9.

92008

Лукач

Нива

0,401

III

221

1570

10.

106024

Мерата

Нива

5,335

IV

2 870

1341

11.

115071

Борилица

Зеленч. култура

0,400

III

220

1602

12.

115103

Борилица

Зеленч. култура

0,200

III

110

1603

13.

115104

Борилица

Зеленч. култура

0,200

III

110

1604

14.

115105

Борилица

Зеленч. култура

0,200

III

110

1605

15.

115108

Борилица

Зеленч. култура

0,230

III

126

1606

16.

127019

Митев трап

Нива

9,640

IV

5 181

1619

17.

127020

Митев трап

Нива

12,895

VI

3 870

1344

18.

132021

Толуза

Нива

5,000

V

1 782

1345

19.

138029

Минзиля

Нива

2,111

III

1 160

1639

20.

143013

Тънкия дол

Нива

3,164

III

1 820

1346

21.

143027

Тънкия дол

Нива

5,293

V

1 890

1646

22.

149034

Над липата

Нива

2,204

V

770

1656

23.

149042

Над липата

Нива

5,780

V

2 061

1657

24.

158011

Биглата

Нива

9,500

IV

4 902

1348

25.

162016

Червената шума

Нива

1,000

III

 550

1349

26.

162018

Червената шума

Нива

0,876

III

480

1350

27.

174003

Горните лозя

Нива

1,622

V

570

1351

28.

177001

Чуката

Нива

5,800

V

2 250

1352

29.

183030

Друма

Нива

3,799

IV

1 880

1353

30.

186012

Черкезки орман

Нива

5,300

IV

2 740

1354

31.

191006

Широки дол

Нива

1,700

IV

770

1686

ОБЩО 

123,522 

 

50 907

 
 

Забележка:  Средна цена на декар за имотите 412,13 лева. 
ІІІ категория - 550 лева/дка зеленч. култури и 560 лева/дка ниви 
ІV категория- 516 лева/дка 
V категория - 366 лева/дка 
VІ категория - 301 лева/дка

 
 

2. Възлага на Кмета на общината последващите действия.

 

№ 95

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, одобрява ПУП-ПП за обект: Реконструкция и рехабилитация на Път РVN 2122/ ІІІ-304, Бацова махала-Новачене/, Санадиново-граница общ.(Никопол-Белене), Петокладенци-граница общ.(Белене-Левски) - Стежерово /ІІІ-3002/; подобект „Участък от с.Петокладенци-граница общ.(Белене-Левски), - Стежерово /път ІІІ-3002/

2. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.

 

№ 96

Приема  предложението на Кмета на община Белене и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 24 от ЗОБ, разрешава  на Община Белене ползването заемообразно на средства от набирателната сметка до размера на сумите, постъпили на основание ЗСПЗЗ чл. 37в, ал. 7, в срок до 25.12.2012 г.

 

№ 97

Общински съвет-Белене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА:

1. Предоставя на „МБАЛ-Белене” безлихвен заем в размер на 22 000 лв. (Двадесет и две хиляди) за своевременно погасяване на задължения към „ЧЕЗ Електроразпределение България” АД.

2. Определя срок за внасяне на заема - 25.12.2012 г.

 

№ 98

1. Община Белене да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Мерки за предотвратяване на наводнения в град Белене”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България:

Максимален размер на дълга - 200 000,00 (Двеста хиляди) лева;

Валута на дълга - лева;

Вид на дълга - дълг, поет с договор за общински заем;

Условия за погасяване:

- Срок на погасяване - до 16 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

- Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Управляващия орган на ОПРР, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/027;

Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715%;

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Белене по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/027, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма; и

- Учредяване на залог върху собствените приходи на Община Белене по чл. 6 от Закона за общинския дълг.

2. Възлага и делегира права на Кмета на община Белене да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка - „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както  и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

№ 99

1. Община Белене да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект „Димум - античната митница на Мизия”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България:

Максимален размер на дълга - 200 000,00 (Двеста хиляди) лева;

Валута на дълга - лева;

Вид на дълга - дълг, поет с договор за общински заем;

Условия за погасяване:

- Срок на погасяване - до 16 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

- Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG161PO001/3.1-02/2009/009;

Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715%;

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията  на Община Белене по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/3.1-02/2009/009, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма; и

- Учредяване на залог върху собствените приходи на Община Белене по чл. 6 от Закона за общинския дълг.

2. Възлага и делегира права на Кмета на община Белене да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка - „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както  и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

№ 100

1. Община Белене да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг за собствения си принос с цел реализацията на проект „Димум - Античната митница на Мизия”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България:

Максимален размер на дълга - 200 000,00 (Двеста хиляди) лева;

Валута на дълга - лева;

Вид на дълга - дълг, поет с договор за общински заем;

Условия за погасяване:

- Срок на погасяване - до 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;

- Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства;

Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715%;

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху собствените приходи на Община Белене по чл. 6 от Закона за общинския дълг.

2. Възлага и делегира права на Кмета на община Белене да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка - „Уникредит Булбанк” АД, да подпише  договора за кредит и договорите за залог, както  и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

№ 101

1. Община Белене да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект „Управление на извънредни ситуации, причинени от събития с опасен хидроложки, метеорологичен и природен характер”, референтен № 2(3i)-2.2-8, MIS-ETC code 142, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, при следните основни параметри:

Максимален размер на дълга - 500 000,00 (Петстотин хиляди) лева;

Валута на дълга - лева;

Вид на дълга - дълг, поет с договор за общински заем;

Условия за погасяване:

- Срок на погасяване - до 16 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

- Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Управляващия орган на Програмата за ТГС;

Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715%;

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху собствените приходи на Община Белене по чл. 6 от Закона за общинския дълг;

- Учредяване на залог Върху постъпленията по сметката на Община Белене, по която постъпват средствата по проект „Управление на извънредни ситуации, причинени от събития с опасен хидроложки, метеорологичен и природен характер”, референтен № 2(3i)-2.2-8, MIS-ETC code 142 по Основен договор № 50780/01.07.2011 и Договор за предоставяне на национално съфинансиране № РД-02-29-352/20.10.11 г.

2. Възлага и делегира права на Кмета на община Белене да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка - „Уникредит Булбанк” АД, да подпише  договора за кредит и договорите за залог, както  и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

№ 102

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА:

Общински съвет-Белене дава съгласие функционирането на 2 (две) паралелки под минималния брой ученици, но не по-малко от 10 броя ученици (Vб клас - 15 ученика и VІІІб клас - 16 ученика) в СОУ „Димчо Дебелянов” - гр. Белене за учебната 2012/2013 година.

 

№ 103

Приема предложението на Кмета на община Белене и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 2 и чл. 5, ал. 3 от Правилника за реда на предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от община Белене:

1. Отпуска финансова помощ в размер на 1 000 (Хиляда) лева на Павлина Иванова Велева, за лечение.

2. Възлага на Кмета на общината последващи действия.

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Решение на общински съвет - Белене

Прочети повече за Решение на общински съвет - Белене Решение № 4 На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Белене, неговите ко...

Цялостната структура на всички пост

Прочети повече за Цялостната структура на всички постоянни комисии в ОбС - Белене След вчерашното заседание на Общински съвет - Белене, бяха структурирани всички постоянни комисии. Бяха избрани техните председатели и членове. Ето и как са разпределени всички съветници в съответн...