Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

25 Юли, 2012 г.

 

№ 77

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, одобрява новия Общ устройствен план за територията на гр. Белене - фаза окончателен проект.

2. Задължава Кмета на общината да обнародва в Държавен вестник решението на Общински съвет-Белене, съгласно чл. 127, ал. 6 от ЗУТ.

 

№ 78

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 5 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, променя предназначението на имот-публична общинска собственост: Магазин в подблоковото пространство на блок „МВР-ЕСМ” с площ 283 кв.м, заедно с 0,85% идеални части от сградата, съставляващ поземлен имот с идентификатор 03366.602.239.2 по кадастралната карта на гр. Белене, и го обявява за имот-частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 78, ал. 1 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, учредява безвъзмездно право на ползване върху имота по точка 1 на Спортен клуб по борба „Класик” - гр. Белене за срок до 10 (Десет) години, за кандидатстването му пред МФВС за финансово подпомагане на спортни дейности.

3. Възлага на Кмета на общината последващите действия.

 

№ 79

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 5 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, променя предназначението на част от имот-публична общинска собственост, с площ 3 106 кв.м - обект „Спортно игрище за хандбал и волейбол”, находящ се в спортен комплекс „Гигант” - Белене, част от поземлен имот с идентификатор 03366.602.856 по кадастралната карта, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2577/09.05.2005 г., и го обявява за имот-частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 5 от ЗОС, чл. 72, ал. 1 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, чл. 19, ал. 1, т. 2 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г. на МЗХ, учредява безвъзмездно право на строеж за срок от 10 (Десет) години от датата на подаване на заявлението за подпомагане по време на целевия период на прием по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за инвестиции, свързани с изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.) на Хандбален клуб „Дунав” - гр. Белене върху обект „Спортно игрище за хандбал и волейбол”.

3. Потвърждава, че дейностите за изграждане и/или подобряване на спортната инфраструктура отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Белене 2007-2013 г.

 

№ 80

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 5 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, променя предназначението на част от имот-публична общинска собственост с площ 590 кв.м: Обект „Обслужваща сграда, трибуна и козирка със ЗП-385 кв.м и РЗП-624 кв.м” на Градския стадион в гр. Белене, поземлен имот с идентификатор 03366.602.856 по кадастралната карта, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2577/09.05.2005 г. и го обявява за имот-частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 5 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, променя предназначението на имот-публична общинска собственост: Бивше училище в с. Деков, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1013/01.02.2001 г. и го обявява за имот-частна общинска собственост.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 5 от ЗОС, чл. 72, ал. 1 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, чл. 19, ал. 1, т. 2 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г. на МЗХ, учредява безвъзмездно право на строеж за срок от 10 (Десет) години от датата на подаване на заявлението за подпомагане по време на целевия период на прием по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за инвестиции, свързани с изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.) на Футболен клуб „Гигант” - гр. Белене върху обект „Обслужваща сграда, трибуна и козирка със ЗП-385 кв.м и РЗП-624 кв.м”.

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 78, ал. 1 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, чл. 19, ал. 1, т. 1 от Наредба 25 на МЗХ, учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (Десет) години от датата на подаване на заявлението за подпомагане по време на целевия период на прием по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за инвестиции, свързани с изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.) на Футболен клуб „Гигант” - гр. Белене върху следните имоти:

- Спортно игрище за минифутбол и баскетбол с площ 1250 кв.м (50/25 м) в бившето училище в с. Деков, УПИ ІІ-353, стр.кв. 8. Целият имот е актуван с Акт за публична общинска собственост № 1013/01.02.2011 г. Със Заповед № РД-14-95/18.06.2012 г. на Министъра на МОМН селското училище е закрито, считано от 01.09.2012 г.;

- Спортно игрище за минифутбол и хандбал в терен „За озеленяване” с площ 1250 кв.м (50/25 м) в с. Татари, УПИ VІ, стр.кв. 49;

- Спортно игрище за минифутбол с площ 450 кв.м (30/15 м) в бившето училище в с. Петокладенци, УПИ ХІV-178, стр.кв. 30. Целият имот е актуван с Акт за частна общинска собственост № 2547/17.09.2004 г., съгласно Решение № 129/27.01.2009 г. на Общински съвет-Белене;

- Спортно игрище за минифутбол и волейбол с площ 450 кв.м (15/30 м) в бивша детска градина в с. Кулина вода, УПИ І-130, стр.кв. 43. Целият имот е актуван с Акт за частна общинска собственост № 605/16.12.1999 г.;

- Спортно игрище за минифутбол и баскетбол с площ 450 кв.м (30/15 м) в с. Бяла вода, УПИ І, стр.кв. 4 - на север от Читалището. Целият имот е актуван с Акт за частна общинска собственост № 2832/10.12.2007 г.

5. Потвърждава, че дейностите за изграждане и/или подобряване на спортната инфраструктура отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Белене 2007-2013 г.

 

№ 81

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове:

1. Отменя Наредба № 9 за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Белене (приета с Решение № 22/26.03.2004 г. - Протокол № 3/26.03.2004 г., изм. с Решение № 12/30.03.2005 г. - Протокол № 4/30.03.2005 г., изм.с Решение № 196/25.08.2009 г. - Протокол № 26/25.08.2009 г. на ОбС-Белене.

2. Приема Наредба за пожарната безопасност на територията на община Белене.

3. Възлага на Кмета на общината последващите действия.

 

№ 82

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16 и чл. 21, ал. 1, т. 21 и т. 22 от ЗМСМА, Общински съвет-Белене прие Наредба за символиката на Община Белене.

 

№ 83

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с параграф 2, параграф 16 на Закон за концесиите в сила от 01.07.2006 г.:

1. Приема Наредба за отмяна на Наредба за концесиите, приета с Решение № 1, взето с Протокол № 1/11.02.1999 г. на Общински съвет-Белене, изменена с Решение № 50, взето с Протокол № 10/26.10.2005 г.

Параграф единствен: Отмяна на Наредба за концесиите, приета с Решение № 1, взето с Протокол № 1/11.02.1999 г. на Общински съвет-Белене, изм. с Решение № 50, взето с Протокол № 10/26.10.2005 г.

 

№ 84

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 1, т. 17 от Правилника за работата на Общинския съвет и взаиомдействието му с общинската администрация, приема отчета за дейността на Общински съвет-Белене и изпълнението на приетите решения за периода от м. ноември 2011 г. до м. май 2012 г., вкл.

 

№ 85

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 18 и чл. 25 от ЗОБ и чл. 42 и чл. 44 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет:

1. Приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки на Община Белене за първото шестмесечие на 2012 г. по приложения № 1, 2, 3, 4 и 5.

2. Приема актуализирана инвестиционна програма, съгласно приложен поименен списък по източници на финансиране, съгласно Приложение № 6 като:

2.1. Създава нови обекти: (в лева)

р.І.

т. 2а.

Път PVN-2002 с. Кулина вода

9000

 

т. 2б

Път PVN-1005 АЕЦ-кръстовище (към дига)

7000

 

т. 4.

Подмяна тръбна мрежа отопл. инсталация ОДЗ „Знаме на мира"

26000

 

т. 12.

Възстановяване на ул. „Г. Димитров” - с. Кулина вода

9964

р.ІІ

т. 9

Подпорна стена на ул. „Дунав” - с. Бяла вода

11709

 

т. 10

Къртач

1600

 

т. 11

Пристройка към помпена станция за дизелагрегатно на ул. „Ц.Церковски”

5000

р.ІІІ

т. 4

Препроектиране на ул. „Странджа” - с. Деков, ул. „В. Левски” - с. Бяла вода и ул. „Ал. Стамболийски” - гр. Белене

12720

   

Общо

82993

 

 

2.2. Променя стойността на обекти, както следва:

   

Обект

Било

Става

р.І.

т. 2.

Общински пътища

87000

0

р.І.

т. 3.

ОДЗ „Мечта” - вътр. ремонт кухня, умивалници и групи - подове

10000

11800

р.І.

т. 4.

Ремонт стол ОУ - с. Деков (отпада)

1500

0

р.ІІ.

т. 6.

Изграждане детска площадка в парка в центъра

10000

13500

р.V.

т. 1.

МЦ "Белмедик" - за довършване дограма

10000

7000

р.VІ

т. 2.

ОПРР - „Димум - античната митница на Мизия"

1327000

1352180

   

в т.ч. собствено участие

220000

245180

     

1445500

1384480

   

Разлика

 

-61020

 

 

3. Извършва актуализация по бюджета в разходната част, както следва:

3.1. Увеличава целевите средства за лечение с 2000 лв. (Две хиляди лева) - било 3000 лв., става 5000 лв.

3.2. Намалява резерва с 2000 лв. (Две хиляди лева) - било 20000 лв., става 18000 лв.

 

№ 86

1. Утвърждава за средищно училище на територията на община Белене ОУ „Васил Левски” - гр.Белене, област Плевен.

2. Предлага на Министъра на образованието, младежта и науката да включи от началото на учебната 2012/2013 г. в списъка на средищните училища в Република България ОУ „Васил Левски” - гр. Белене, област Плевен.

3. Възлага на Кмета на общината да изготви мотивирано предложение до МОМН за включване на ОУ „Васил Левски” в списъка на средищните училища, съгласно ПМС № 84/06.04.2009 г.

 

№ 87

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18а от Закона за социално подпомагане и чл. 36, ал. 2, т. 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане:

1. Дава съгласие Община Белене да разкрие социална услуга „Център за обществена подкрепа” като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2013 г. в общинска сграда - ОУ „Васил Левски” - гр.Белене, област Плевен, ул. „Евгений Босилков” № 1.

2. Определя капацитет на заведението за социална услуга - 25 места за 2013 г. и численост на персонала - 3 щатни бройки. Средствата за веществена издръжка и работни заплати се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерство на финансите.

3. Възлага на Кмета на община Белене да предприеме небходимите действия за представяне в срок на необходимите документи за издаване на становище от Регионална дирекция „Социално подпомагане”-Плевен и представяне на пакет документи пред Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика - гр. София.

 

№ 88

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 и чл. 5, ал. 3 от Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от община Белене:

1. Отпуска финансова помощ в размер на 1000 (Хиляда) лв. на Гюлбеден Мехмедова Ахмедова, за лечение на детето й - Сибел Гюлбеденова Мехмедова на 9 години.

2. Възлага на Кмета на общината последващите действия.

 

№ 89

1. ИЗРАЗЯВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за промяна на предназначение на част от ПИ № 000206 общинска публична собственост с начин на трайно ползване - пасище в землището на с. Петокладенци, община Белене, попадащ в обхвата на трасе за реконструкция и рехабилитация участъка от с. Петокладенци - граница общ. (Белене-Левски), -Стежерово/ІІІ-3002/ от км 9+309.10 до км 12+360.

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие за срок от 6 (Шест) месеца от датата на влизане в сила на Решението на Общински съвет-Белене.

3. Възлага на Кмета на община Белене последващите действия.

 

№ 90

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Белене и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2011-2015 г., както следва:

§1. В чл. 16, ал. 1, числото „60” се заменя с „62,5”.

§2. В чл. 16, ал. 2, т. 3 числото „1” се заменя с „2”.

§3. В чл. 16, ал. 2, т. 3 се добавя ново изречение със следния текст: Платеният годишен отпуск се ползва задължително през месец август на съответната година.

§4. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 2 - Общинският съветник получава месечно възнаграждение в размер на 25% от средната брутна заплата в общинската администрация за последния месец на предходното тримесечие, а членовете на Председателския съвет - 30% от средната брутна заплата в общинската администрация за последния месец на предходното тримесечие”.

2. В ал. 3 числото „30” се заменя с „20”, а числото „15” с числото „10”.

3. Ал. 4 и ал. 5 се отменят.

4. Досегашната ал. 6 става алинея 4, като числото „60” се заменя с числото „30”.

5. Досегашната ал. 7 става алинея 5.

6. Създава се нова ал. 6 със следния текст:

Ал. 6 -„Ежемесечно, срещу разходо-оправдателен документ, общинският съветник получава сума за покриване на разходите, свързани с дейността му като съветник, до 80,00 лв.

Създава се нова ал. 7 със следния текст:

Ал. 7 - „Възнаграждението по ал. 2 се изплаща до 10-то число на следващия месец, а сумите по ал. 6 - в 7-дневен срок от представянето на документите, но не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, за който се отнасят”.

Преходни и заключителни разпоредби

§5. Правилникът влиза в сила от 01.07.2012 г.

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Цялостната структура на всички пост

Прочети повече за Цялостната структура на всички постоянни комисии в ОбС - Белене След вчерашното заседание на Общински съвет - Белене, бяха структурирани всички постоянни комисии. Бяха избрани техните председатели и членове. Ето и как са разпределени всички съветници в съответн...

Белене без председател на Общинския

Прочети повече за Белене без председател на Общинския съвет На заседанието на Общинския съвет Белене бяха предсрочно прекратени правомощията на председателя на Общинския съвет - Стефан Николов. Това стана с гласовете на общинските съветници от коалиция &quo...